Zwrot kapitału znany
od pierwszego dnia
Locuss Rent Fund
odkrywamy lepsze strony inwestowania w nieruchomości

Charakterystyka Funduszu

Locuss Rent Fund FIZ AN działa na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. Jest podmiotem podległym Locuss Rent SA. Wszystkie aktywa funduszu zdeponowane są w banku depozytariuszu, którym jest Raiffeisen Bank Polska SA. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Funduszu oraz osiąganie przychodów z lokat netto Funduszu tak, aby uzyskać stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału na poziomie znacznie przewyższającym poziom inflacji oraz najlepszych lokat bankowych. Kapitał jest inwestowany w spółki portfelowe, inwestujące w nieruchomości komercyjne położone w najlepszych lokalizacjach, wynajmowane dla instytucji sektora finansowego, sektora medycznego oraz największych korporacji. Wszystkie pozycje już z funkcjonującymi umowami najmu, o co najmniej pięcioletnim okresie najmu. Stopa zwrotu netto jest wysoce przewidywalna od pierwszego dnia inwestycji i jest oczekiwana na poziomie 8-14% netto w skali roku.

Przedmiotem działalności powołanych spółek celowych, którymi będzie zarządzał Zarządca, jest obsługa nieruchomości, a w szczególności wynajem nieruchomości na własny rachunek, zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. Fundusz dysponuje prawami z papierów wartościowych i innych praw majątkowych wchodzących w skład Aktywów Funduszu oraz wykonuje wszelkie uprawnienia z nich wynikające.

 

Locuss Rent Fund to:

 • Inwestycja w lokale w najlepszych lokalizacjach w Polsce z najmem nawet 10-letnim.

 • Najemcy to przede wszystkim rozpoznawalne korporacje, firmy z sektora finansowego, sektora medycznego. 

 • Ważnym kryterium selekcji jest powierzchnia lokali, pozwalająca na wysoką dywersyfikację portfela.

 • Realnym zabezpieczeniem zainwestowanego kapitału inwestorów są nieruchomości.

 • Przewidywalna z góry stopa zwrotu z inwestycji, dzięki funkcjonującym umowom najmu – zysk policzalny od pierwszego dnia!

 • Wieloletnie fachowe doświadczenie zespołu zarządzającego.

 • Precyzyjna polityka inwestycyjna zawarta w statucie funduszu.

 • Finansowanie bankowe na poziomie spółek portfelowych SPV.

 • Limitowane koszty funkcjonowania funduszu.

 • Transparentna konstrukcja prawna funduszu zamkniętego.

 • Potencjalna dywidenda wypłacana co roku.

 • Inwestycja bezpośrednio w papiery wartościowe - certyfikaty inwestycyjne.