Zwrot kapitału znany
od pierwszego dnia
Locuss Rent Fund
odkrywamy lepsze strony inwestowania w nieruchomości

Zasady działania FIZ

Prowadzenie inwestycji w oparciu o Fundusze Aktywów Niepublicznych regulowane jest Ustawą o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 roku. Do tworzenia konstrukcji FIZ uprawnione są wyłącznie instytucje posiadające licencję Komisji Nadzoru Finansowego. Ustawa reguluje zakres działalności i kryteria wyboru banku depozytariusza. Fundusze Inwestycyjne Zamknięte emitują certyfikaty inwestycyjne w formie imiennych papierów wartościowych. W praktyce fundusze są bezterminowe i w pełni dopasowane do wymogów indywidualnego Inwestora.